ចក្ខុវិស័យ និងបេសកកម្មរបស់យើង។

iCare’s ចក្ខុវិស័យ: "ដើម្បីក្លាយជាវេទិកាពាណិជ្ជកម្មអេឡិចត្រូនិកតែមួយគត់ និងទិញ-ឥឡូវ-បង់-ពេលក្រោយសម្រាប់កម្មករស្ត្រីដែលមានចំណូលទាប និងមធ្យមនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍"

iCare’s បេសកកម្ម ដើម្បីដាក់ផលិតផល និងសេវាកម្មប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិតក្នុងការឈានទៅដល់ ចំណូលទាប និងមធ្យម អ្នកប្រើប្រាស់ស្ត្រី"

សំណើតម្លៃ iCL ដៃគូ

 I  : innovative
C : convenient
A : affordable
R : reliable
E : embracing

សំណើតម្លៃ iCL បុគ្គលិក

 I  : integrity
C : collaboration
A : accountability
R : respect
E : empowerment

kmភាសាខ្មែរ