ក្រុមការងារគ្រប់គ្រងរបស់យើង។

Molika Meas

Group CEO

Chharvy Hieng

Interim Manager

Pablo F. Alonso Caprile

Group CFO

Pha Soy

Manager, finance & Administration

Chantha Lim

Group COO

Thida Neun

Deputy Manager, Business DEvelopment

kmភាសាខ្មែរ