អំពីក្រុមហ៊ុនរបស់យើង។

iCare Benefits Cambodia គឺជាក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធនៅកម្ពុជារបស់ iCare Benefits Group ដែលផ្តល់ឱ្យកម្មកររោងចក្រស្ត្រីនូវកម្មវិធី ទិញ-ឥឡូវ-បង់-ពេលក្រោយ នៅកន្លែងធ្វើការរបស់ពួកគេ។

iCare Benefits Group គឺជាសហគ្រាសសង្គមដែលរកប្រាក់ចំណេញដោយផ្តល់ឱ្យកម្មករនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍នូវកម្មវិធីអត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលិកដែលជោគជ័យនៅកន្លែងធ្វើការរបស់ពួកគេ។

kmភាសាខ្មែរ