NEWS

EVENTS

Creating Shared Value Through Social Impact Business Model

[Bài viết Tiếng Việt ở phía dưới]
Creating Shared Value Through Social Impact Business Model
On 28 June 2018, iCare Benefits joined the discussion on social entrepreneurship at the event “Business Impact & Community Impact – Where to Meet?. How Doing Good is Good for Business 2018”. Conference was organized by LIN Center for Community Development – Canadian Chamber of Commerce Vietnam (CANCHAM Vietnam) - French Chamber of Commerce and Industry in Vietnam (CCIFV).

At this event, Pawel Gorski, the Deputy B2B Head at iCare Benefits was asked to share the business case of iCare Benefits as a social impact enterprise. He explained how iCare business model was built to address needs of factory workers making between 150-400 USD/month. Recently launched campaign of UNICEF and iCare Benefits to promote Breastfeeding to working mothers was the main highlight. Pawel stressed that choosing the right partners and aligning their interests is a key to create more social good in a highly competitive environment.

The conference discussed and showcased Sustainability / Creating Shared Value (CSV) / Corporate Social Responsibility (CSR) models that build value and sustainable impact; encourage and enable businesses to continue to grow sustainably; create and continue positive social and environmental impacts; and how to strengthen partnerships with keys stakeholders One of the participants shared: “There were some really great stories told -- the ones that really stuck out for me were iCare Benefits, Marou and Decathlon. They all clearly understand the concepts well and have implemented some very impressive approaches. What's really key is they didn't set out to do "CSR" - they just wanted to do what they thought was right for society and their businesses.
--
Tạo Giá Trị Chung Thông Qua Mô Hình Doanh Nghiệp Tác Động Xã Hội
Vào ngày 28 tháng 6 năm 2018, iCare Benefits đã tham gia thảo luận về hoạt động của Doanh nghiệp xã hội tại sự kiện “Tác động Doanh nghiệp & Tác động Cộng đồng – Gặp nhau ở đâu?. Làm việc tốt thì tốt cho doanh nghiệp 2018”. Hội nghị được tổ chức bởi LIN Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Cộng đồng - Phòng Thương mại Canada tại Việt Nam (CANCHAM Việt Nam) - Phòng Thương mại và Công nghiệp Pháp tại Việt Nam (CCIFV).

Tại sự kiện này, ông Pawel Gorski (Phó Giám Đốc Phát Triển Đối Tác Chiến Lược của iCare Benefits) đã chia sẻ về công ty iCare Benefits - một doanh nghiệp tạo tác động xã hội. Ông giải thích cách thức mô hình kinh doanh iCare được xây dựng để đáp ứng nhu cầu của các công nhân làm việc trong nhà máy có thu nhập từ 150-400 USD / tháng. Điểm nhấn trong hoạt động xã hội của iCare Benefits mới đây chính là chiến dịch hợp tác với UNICEF nhằm thúc đẩy việc nuôi con bằng sữa mẹ cho nữ công nhân tại các nhà máy. Ông Pawel nhấn mạnh rằng việc chọn đúng đối tác và hướng đến giá trị chung là chìa khóa để tạo ra nhiều lợi ích cho xã hội trong một môi trường cạnh tranh cao.

Hội nghị đã thảo luận và giới thiệu các mô hình Bền vững / Tạo giá trị chung (CSV) / Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) nhằm xây dựng giá trị và tác động lâu dài; khuyến khích và giúp các doanh nghiệp tiếp tục phát triển bền vững; tạo ra và tiếp tục tác động tích cực đến môi trường và xã hội; Một người tham gia đã chia sẻ: “Có những câu chuyện tuyệt vời đã được chia sẻ - những câu chuyện về iCare Benefits, Marou và Decathlon đã thực sự đọng lại trong tâm trí tôi. Tất cả họ đều hiểu rõ các khái niệm và đã thực hiện theo cách rất ấn tượng. Điều thực sự quan trọng là họ đã không đặt ra việc phải làm "CSR" - họ chỉ làm những gì họ nghĩ là phù hợp với xã hội và doanh nghiệp của họ."